Knihovní řád

Obecní knihovny v Písku
 
 
V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Písku, schválenou zastupitelstvem obce čj. XXI ze dne 25.3.2002 a podle § 4, odst.6 zákona č. 257/2001 Sb. vydávám tento knihovní řád:

 

  I. Základní ustanovení
 
Čl.1
Poslání a činnost knihovny

 
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické služby vymezené v § 2 ,4, a 14 knihovního zákona.
 
Čl. 2
Veřejné knihovnické služby

 
1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: za registraci uživatelů.Tuto službu knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst.2 až 4 zák.č.257/2001 sb. knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
4. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výší stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.
 

 

II. Uživatelé knihovnických služeb
 
Čl. 3
Registrace uživatele

 
1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzický nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště.
3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě souhlasu zákonného zástupce.
4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnice o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.
 
 Čl.4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 
1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 

 

III. Výpůjční řád
 
Čl.5
Zpřístupňované knihovní dokumenty

 
1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 
Čl. 6
Rozhodnutí o půjčování

 
1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 5 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod. )
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.
 

Čl. 7
Postupy při půjčování

 
1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce
automatizovaného výpůjčního systému.
2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně nebo písemně.

 
 
 Čl. 8
Výpůjční lhůty

 
1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 

Čl.9
Vrácení vypůjčeného dokumentu

 
1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit
knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl 10
Práva a povinnosti uživatelů při půjčování mimo knihovnu

 
1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.
2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 4 - 5 dokumentů.
3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna
manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
Čl. 11
Reprografické a jiné kopírovací služby

 
1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. - autorský zákon.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o
meziknihovních službách.Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 
 
 
 
IV.Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu
 
Čl. 12
Ztráty a náhrady

 
1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požádat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve
stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požádat jako náhradu
totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4. Do vyřešení způsobu hrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
Čl. 13
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 
1. Poplatek z prodlení:
1. a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je
knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední
je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
3. Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
 
Čl.14
Náhrada všeobecných škod

 
1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst.2, kde se stanoví: ”Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 

 

 

V. Závěrečná ustanovení
 
1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
3. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 
 


 
VI. Přílohy Knihovního řádu

 
1. Ceník platných služeb a poplatků Obecní knihovny v Písku.
2. Směrnice o nakládaní s osobními údaji uživatelů knihovny.
 
 
 
______________________________________________________________________________________
 
 
 
C E N Í K
 
placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Písku.
 
Roční registrační čtenářský poplatek:
   dospělí čtenáři ........................................... 30,- Kč
   děti do 15 let ............................................. 20,- Kč
 
Za vystavení nového čtenářského průkazu
   (po jeho ztrátě) ........................................... 5,- Kč
 
Za překročení 4 týdenní výpůjční lhůty
   (bez předchozího upomenutí) ..................... 0,- Kč
 
Za písemné upomenutí vždy po 2 týdnech
   I. upomínka ................................................ 20,- Kč
   II. upomínka .............................................. 40,- Kč
   III. upomínka ............................................. 60,- Kč
   za doporučený dopis ................................. 90,- Kč
 
 
Za ztrátu dokumentu
   nejméně výše pořizovací ceny až do výše 200% ceny dokumentu
   + poplatek za zpracování 50,-Kč až 200,- Kč
 
Rezervace dokumentu
   písemně ...................................................... 15,- Kč
   telefonicky ................................................... 5,- Kč
   e-mailem ..................................................... 0,- Kč
 
Meziknihovní výpůjční služba
   žádanka ....................................................... 0,- Kč
   realizace ...................................................... poštovné
 
Ostatní služby
   přístup na internet ...................................... zdarma
   kopírovací služba ........................................ není k dispozici
   tiskový výstup - dokument ......................... 3,- Kč/ 1str.
   tiskový výstup - obrázek ............................ 10 - 100,- Kč/ 1 str.
   jednorázová výpůjčka
     neregistrovanému čtenáři ............... 30,- Kč +záloha dle dokumentu
 
 
 
 
Směrnice o nakládaní s osobními údaji uživatelů knihovny
 

 

Kontakt: 558 363 013  E-mail: knihovna.pisek@seznam.cz